02 Tháng mười

Các Khổ Giấy Thông Dụng

Kích thước khổ giấy A0 : 841 x 1189 mm Kích thước khổ giấy A1 : 594 x 841 mm Kích thước khổ giấy A2 : 420 x 594 mm Kích thước khổ giấy A3 : 297 x 420 mm Kích thước khổ giấy A4 : 210 x 297 mm Kích thước khổ giấy A5 : 148 x 210 mm